މި އެޑިއުކޭޝަން ޕްރޮގްރާމް ތައްޔާރުކޮށްފައިވަނީ

މަސްމަހާވެއްޓަށް މަރުހަބާ!

އަހަރެމެންގެ ރަށްތައް، އަހަރެމެންގެ ފަރުތައް، އަހަރެމެންގެ މަސްމަހާއިމެހި. 

ފަރުތަކުގެ ބަތަލަކަށް ވާނަންތަ؟ 

ހިނގާ ފަށަމާ… 

ފަރުތަކުގައި ހިނގާކަންކަން ބަލައިލަން ފީނާލާ، އެތާގައިވާ ދިރުންތަކާއި ބައްދަލުކޮށްލާ، އެ އަޖައިބުކުރުވަނިވި މާހައުލުގައިވާ ދިރުންތައް ރައްކާތެރިކުރުމަށް ކުރެވިދާނެ ކަންކަން ދަސްކޮށްލަމާ.

ކޮންމެ މޮޑިއުލެއްގެ ތިރީގައިވާ ކުއިޒް ފުރިހަމަކުރުމުން އިނާމެއްގެ ގޮތުގައި މަހެއް ބޭނޭނެ. އަދި ސެޓުފިކެޓެއް ލިބޭނެ.

މިއީ މޯލްޑިވްސް ރެސީލިއަންޓް ރީފްސްއާއި ބްލޫ މެރިން ފައުންޑޭޝަންގެ ފަރާތުން ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ އެޑިއުކޭޝަން ޕްރޮގްރާމެއް. 

އާންމު

މޮޑިއުލްތައް

ޚާއްސަ

މޮޑިއުލްތައް

Six Senses